FORMALITEITEN

Betaling

De te betalen bedragen worden berekend op basis van de inkomensgegevens. De facturatie gebeurt door de opvangvoorziening zelf. 

De betaling dient steeds voor de aanvang van de maand te gebeuren. De maand die moet komen betaalt u dus vooraf. De maand nadien worden eventuele verrekeningen gedaan zoals verlof- en respijtdagen. Facturen worden meegegeven in de eerste week van de maand voor de opvangmaand en dienen betaald te worden ten laatste 10 dagen voordat de opvang aanvangt. Wanneer er niet betaald werd voor de maand die start, wordt de opvang stopgezet en bent u uw plaats voor opvang kwijt. U kunt dan ook niet meer instappen wanneer u alsnog zou betalen.

Ouders kiezen of ze per overschrijving op BE60 0688 89717470 of contant betalen. 

De prijs kan niet eenzijdig gewijzigd worden, tenzij de regelgeving anders bepaalt. Buiten de opvangdagen betaalt u maandelijks een bijdrage voor administratie van 4,50 euro. Per dag betaalt u 0,70€ voor doekjes -en luiergebruik. Indien u ervoor kiest om zelf wasbare luiers mee te geven, betaalt u niets. Voor kindjes die enkel tijdens het slapen een luier nodig hebben betaalt u 0,30€. Voor kindjes die 1 wasbare luier meebrengen om naar huis te gaan, betaalt u 0,50€. Er kunnen geen wegwerpluiers worden meegebracht.

Als ouder dient u een attest inkomenstarief aan te vragen en een kopie ervan te bezorgen met het tarief aan de opvangvoorziening. Deze moet worden aangevraagd binnen de eerste week van opvang. Zo niet, dan wordt de opvang onmiddellijk afgebroken na week twee. 

Via kind en gezin vraagt u het attest aan:

Waarborg

Na inschrijving dient er binnen 5 werkdagen een reserveringswaarborg betaald te worden van € 50.  Deze wordt tijdens de eerste maand van opvang terugbetaald indien alle voorwaarden voldaan zijn. Dit geldt niet wanneer de opvang aanvangt binnen de week na inschrijving. In dat geval hoeft u geen waarborg te betalen. Als de opvang niet doorgaat vragen we u om ons minstens een maand van tevoren te verwittigen. Wanneer dit niet gebeurt, betaalt u een sanctionerende vergoeding van 10 euro per dag gedurende 5 dagen (totaal van 50 euro). 

De reserveringswaarborg via overschrijving betaald te worden op BE24 2200 5314 6538. Betaalt u de waarborg niet binnen de vijf werkdagen, dan kan de opvang niet doorgaan en verliest u helaas uw opvangplaats. 

Wennen

Tijdens de week voor de aanvang van uw opvang kunnen er wenmomenten worden ingelast. Dit zijn bepaalde uren waarop uw kindje al even kan komen kennismaken met de andere kindjes. We rekenen deze momenten niet aan, daarom worden de uren en dagen vastgelegd in samenspraak met de opvang. Uw kindje heeft recht op 2 keer anderhalf wenuurtjes. De gekozen momenten worden vooraf schriftelijk opgenomen in de overeenkomst. Ouders mogen gerust even mee in de opvang blijven tijdens het wennen.

Grens-overschrijdend gedrag

Ouders en medewerkers gaan respectvol met elkaar om. Onze medewerkers verrichten geen nevenactiviteiten die het belang van de voorziening kunnen schaden. 

Om belangenvermenging te voorkomen nemen we van ouders geen geschenken, uitnodigingen of andere voordelen aan in ruil voor tegenprestaties. 

Medewerkers hebben spreekrecht en discretieplicht. Met grensoverschrijdend gedrag wordt bedoeld: lichamelijke en emotionele mishandeling of verwaarlozing, geen gepaste aandacht geven, seksueel misbruik en activiteiten die de grenzen van de ontwikkeling en leeftijd van het kind overschrijden. Er wordt in geen geval door ouders respectloos tegen kinderen gehandeld zolang ze in de opvang zijn, ook bij het brengen en afhalen dulden we geen grensoverschrijdend gedrag naar eigen kinderen toe. 

Wijziging van het huishoudelijk reglement

Als het huishoudelijk reglement gewijzigd wordt en je wil de kinderopvang verder zetten, dan moet u het gewijzigde huishoudelijk reglement opnieuw ondertekenen voor ontvangst en kennisneming. 

Inlichtingenfiche van het kind

Bij inschrijving dient u een inlichtingenfiche in te vullen waarin gegevens staan over uw kind zoals naam, geboortedatum, contactgegevens, opvanguren, slaap- en eetgewoonten. Ouders kunnen te allen tijde deze fiche bekijken, aanvullen of verbeteren. 

Aanwezigheidsregister

In Twinkel maken we gebruik van een aanwezigheidsregister waarin we per dag de tijd van aankomst en vertrek van elk aanwezig kind noteren. De tijdsaanduiding wordt genoteerd met uren en minuten. Op het einde van de maand worden deze uren bevestigd door een document te ondertekenen met het aantal opvangdagen van de voorbije maand. 

Veiligheid

Zoals beschreven in onze crisisprocedure ondernemen wij onmiddellijk al het nodige indien er zich een ongeval voordoet. U wordt onmiddellijk opgebeld indien uw kindje moet worden opgehaald omwille van ziekte, verwonding ernstig genoeg om langs het ziekenhuis te gaan of indien er door overmacht geen opvang die dag meer kan plaatsvinden. Wij doen er uiteraard alles aan om toch opvang te voorzien of om een oplossing te zoeken indien opvang bij Twinkel uitzonderlijk onmogelijk is. Bij ernstige ongelukken of brand zijn wij voorbereid op het nodige en zal uw kindje na toelating van de hulpdiensten pas met u kunnen meegegeven worden. 

Privacy

Het gezin heeft het recht op de bescherming van de persoonsgegevens die de organisator verwerkt. Een privacyverklaring vindt u bij de overeenkomst. 

De persoonsgegevens van de kinderen en de gezinnen worden alleen gebruikt in het kader van de kinderopvang. Die gegevens kunnen elk moment worden ingekeken en verbeterd door betrokkenen. Ze worden vernietigd wanneer ze niet meer noodzakelijk zijn in functie van de naleving van de toepasselijke regelgeving. De organisator verbindt zich ertoe om de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van de persoonsgegevens te waarborgen. 

Voorrangsregels

Er wordt gewerkt met een wachtlijst en bij een vrije plaats wordt er gekeken naar de voorrangsregel volgens het subsidiebesluit van 22 november 2013.  Ook wordt er gekeken naar de leeftijd van het op te vangen kindje. Om het welbevinden te kunnen waarborgen van alle kindjes nemen we een beperkt aantal kindjes aan. Broertjes en zusjes van kindjes die reeds bij ons opgevangen worden, krijgen voorrang. 

Verzekering

Er is een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten bij AG insurance, polis nummer: 66220922 Berchemstadionstraat 70, 2600 Antwerpen 

Wij zijn niet verantwoordelijk voor verloren of gestolen materiaal, er wordt dan ook geen speelgoed van thuis meegenomen. Indien er toch van thuis iets wordt meegebracht vragen we om dit in de hal van de opvang achter te laten. Om het afscheid niet moeilijker te maken vragen we echter om eigen speelgoed of knuffels thuis te laten. De opvang kan verder niet aansprakelijk worden gesteld indien er een ongeluk gebeurt met een kindje door het speelgoed van uw kindje (bijvoorbeeld kleine onderdelen inslikken). 

Bij ongelukken kan, afhankelijk van het ongeluk, de verzekering tussenkomen. Wees als ouder voorbereid op het feit dat spelende kinderen af en toe kunnen vallen, bijten, krabben, botsen, … ondanks onze zorg en oplettend oog. 

Klachten

Foto’s en opvolging

Op de Facebookpagina van “kinderdagverblijf Twinkel” worden geen foto’s gepubliceerd van kindjes. Ouders stemmen toe dat hun kindje wordt geobserveerd en opgevolgd. Bij twijfel zullen medewerkers standaard opvolglijsten maken en/of specifieke foto- en videobeelden maken om deze opvolging mogelijk te maken. Daarom is de informatie over de ontwikkeling en het gedrag thuis belangrijk. Ook medische gegevens kunnen in dit verband belangrijk zijn. 5 jaar na het verstrijken van het contract worden deze gegevens vernietigd. We maken gebruik van het digitaal dagboek Bitcare waarop ouders via een app hun kindje doorheen de dag kunnen opvolgen.

Meebrengen

  • Indien nodig een tutje dat in de opvang blijft. 
  • Reservekledij die in de opvang blijft. 
  • Bij flesvoeding: flesjes gevuld met water en verdeeldoosjes met de melkpoeder
  • bij borstvoeding: Voldoende afgekolfde melk (ingevroren of vers)

Voor toelichtingen kunt u steeds contact opnemen met Inge Donckers. Zij verschaft u met plezier meer informatie!